Business

Company Responsibility to Respect
Businesses can play a powerful role in promoting and advancing human rights, such as those to food, livelihood, safe working conditions, and development. However, they also can also have negative impacts -- intentionally or unintentionally -- on rights such as those to a safe and healthy environment, access to water, and non-discrimination. 

Przedsiębiorstwa powinny szanować prawa człowieka. Oznacza to, że powinny unikać naruszania praw człowieka oraz przeciwdziałać negatywnym skutkom wpływu na realizację praw człowieka, do którego się przyczyniły.” wyjaśniają Wytyczne ONZ dot. biznesu i praw człowieka (UNGP 11).

Przedsiębiorstwa mogą odgrywać ogromną role w zapewnieniu realizacji i promowaniu poszanowania praw człowieka, w tym prawa do pożywienia, środków do życia, bezpiecznych warunków pracy i rozwoju. Jednak mogą też mieć – zamierzony bądź nie – negatywny wpływ na prawa człowieka, na przykład na prawo do bezpiecznego i zdrowego środowiska, dostęp do wody i zakaz dyskryminacji.

Od firm coraz bardziej oczekuje się poszanowania praw człowieka, zwłaszcza, że cały czas przyjmowane są coraz to nowe przepisy w sferze ładu korporacyjnego i należytej staranności w zakresie praw człowieka. Korporacje coraz częściej są pociągane do odpowiedzialności na drodze sądowej za naruszenia praw człowieka, zarówno w kraju, w którym doszło do nadużyć, jak i w kraju, gdzie firma ma swoją centralę. Unia Europejska dąży do wprowadzenia kolejnych uregulowań prawnych, w tym opracowywanych właśnie przepisów dotyczących obowiązkowego procesu należytej staranności w zakresie praw człowieka.

Wiele firm już przyjęło zobowiązania i zasady postępowania w dziedzinie praw człowieka, które często mają formę inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju, inwestycji społecznych, społecznej odpowiedzialności biznesu lub ESG (czyli – ang. Environmental, Social and Corporate Governance, czyli środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny). Choć te obszary działań firm mocno się wzajemnie zazębiają, koncepcja “praw człowieka i biznesu” koncentruje się przede wszystkim na zapobieganiu szkodliwemu wpływowi korporacji na prawa człowieka. Projekty o charakterze filantropijnym i inwestycyjnym, jakkolwiek pożądane, nie są w stanie “zrekompensować” negatywnych konsekwencji powodowanych przez biznes. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji poświęconej wzajemnie powiązanym dążeniom i interesom.

Od firm oczekuje się, że będą unikały naruszania praw człowieka uznawanych na mocy przepisów międzynarodowych, wymienionych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i opisywanych w szeregu wiążących umów międzynarodowych czy na poziomie ONZ czy regionalnym.

Serwis internetowy na temat biznesu respektującego prawa człowieka – Doing Business With Respect for Human Rights – zawiera informacje o znaczeniu poszanowania praw człowieka przez firmy, o konkretnych prawach, jakich muszą przestrzegać korporacje, a także o tym, jak mogą zintegrować ideę praw człowieka ze swoimi praktykami biznesowymi.

Materiał wideo [tylko w jęz. angielskim]: https://www.youtube.com/watch?v=mCtNx3hHZ08&ab_channel=MikeBaab

Pinned Articles

Notice: Undefined offset: 0 in /home/eecabhr/sites/htdocs/wp-content/themes/eeca-resource-hub/includes/builder/module/PostSlider.php on line 813

First CEE&CA Summer Academy on Business and Human Rights

The Call for Applications for the first Central and Eastern Europe & Central Asia Summer Academy on Business and Human Rights (The CEE&CA Summer Academy) is now open! The CEE&CA Summer Academy will take place over five working days between 21-27 September,...

Брифінг – Виснаження: Аналіз шкоди навколишньому середовищу та права людини, завданої гідроенергетикою на Кавказі та в Центральній Азії

У цьому брифінгу викладені висновки з даних, зібраних за останні 10 років, разом з ілюстративними прикладами з регіону. Основні висновки включають: - Зареєстровано 265 проблем, пов'язаних з правами людини та навколишнім середовищем, які стосуються 32 гідроенергетичних...

Брифинг – Истощение: Анализ ущерба окружающей среде и правам человека, причиняемого гидроэнергетикой на Кавказе и в Центральной Азии

В этом брифинге представлены выводы из данных, собранных за последние 10 лет, наряду с иллюстративными примерами из региона. Основные выводы включают: - Зарегистрировано 265 проблем, связанных с правами человека и окружающей средой,...

Briefing – Drying up: Tracking the environmental and human rights harms caused by hydropower in the Caucasus and Central Asia

Hydropower accounts for a huge portion of energy in Armenia, Georgia, Kyrgyzstan & Taijkistan and will play a crucial role in the energy transition. But human rights & environmental concerns threaten the sector’s sustainability.

Стратегические судебные процессы против участия общественности

Стратегические судебные процессы против участия общественности (SLAPP) — это одна из тактик, используемых бизнес-актерами, чтобы люди не выражали обеспокоенность по поводу их действий. SLAPP могут принимать форму уголовных или гражданских исков, поданных с целью...

Strategic lawsuits against public participation

Strategic lawsuits against public participation (SLAPPs) are one tactic used by business actors to stop people raising concerns about their practices. SLAPPs can take the form of criminal or civil lawsuits brought to intimidate, bankrupt and silence critics. This hub...

Правозащитники и гражданские свободы

Работа правозащитников имеет огромное значение для бизнеса и движения за права человека из-за их критической важности для обеспечения корпоративной ответственности и подотчетности. Тем не менее, нападения на них растут. В этом хабе собраны новости об этих защитниках и...

Контрольный список: совершенствование регистрации корпоративных нарушений прав человека

Это вторая черновая версия контрольного списка, выработанная Сетью по ЭСКП (ESCR-Net) и Ресурсным центром по вопросам бизнеса и прав человека (Business & Human Rights Resource Centre), с учётом пожеланий представителей гражданского общества из различных стран...

Human Rights Defenders & Civic Freedoms

HRDs’ work is essential to the business and human rights movement because of their critical importance for ensuring corporate responsibility and accountability. Yet, attacks on them are growing. This hub brings together news on these advocates and communities -...

Checklist: Documenting Corporate Human Rights Impacts

This checklist is developed by ESCR-Net & Business & Human Rights Resource Centre, incorporating feedback from civil society representatives around the world. The checklist is available in 12 languages. Background The project responds to needs...

Latest Articles


Notice: Undefined offset: 0 in /home/eecabhr/sites/htdocs/wp-content/themes/eeca-resource-hub/includes/builder/module/Blog.php on line 1449
Брифінг – Виснаження: Аналіз шкоди навколишньому середовищу та права людини, завданої гідроенергетикою на Кавказі та в Центральній Азії

Брифінг – Виснаження: Аналіз шкоди навколишньому середовищу та права людини, завданої гідроенергетикою на Кавказі та в Центральній Азії

У цьому брифінгу викладені висновки з даних, зібраних за останні 10 років, разом з ілюстративними прикладами з регіону. Основні висновки включають: - Зареєстровано 265 проблем, пов'язаних з правами людини та навколишнім середовищем, які стосуються 32 гідроенергетичних...

czytaj dalej
Брифинг – Истощение: Анализ ущерба окружающей среде и правам человека, причиняемого гидроэнергетикой на Кавказе и в Центральной Азии

Брифинг – Истощение: Анализ ущерба окружающей среде и правам человека, причиняемого гидроэнергетикой на Кавказе и в Центральной Азии

В этом брифинге представлены выводы из данных, собранных за последние 10 лет, наряду с иллюстративными примерами из региона. Основные выводы включают: - Зарегистрировано 265 проблем, связанных с правами человека и окружающей средой,...

czytaj dalej
Стратегические судебные процессы против участия общественности

Стратегические судебные процессы против участия общественности

Стратегические судебные процессы против участия общественности (SLAPP) — это одна из тактик, используемых бизнес-актерами, чтобы люди не выражали обеспокоенность по поводу их действий. SLAPP могут принимать форму уголовных или гражданских исков, поданных с целью...

czytaj dalej
Strategic lawsuits against public participation

Strategic lawsuits against public participation

Strategic lawsuits against public participation (SLAPPs) are one tactic used by business actors to stop people raising concerns about their practices. SLAPPs can take the form of criminal or civil lawsuits brought to intimidate, bankrupt and silence critics. This hub...

czytaj dalej
Правозащитники и гражданские свободы

Правозащитники и гражданские свободы

Работа правозащитников имеет огромное значение для бизнеса и движения за права человека из-за их критической важности для обеспечения корпоративной ответственности и подотчетности. Тем не менее, нападения на них растут. В этом хабе собраны новости об этих защитниках и...

czytaj dalej
Контрольный список: совершенствование регистрации корпоративных нарушений прав человека

Контрольный список: совершенствование регистрации корпоративных нарушений прав человека

Это вторая черновая версия контрольного списка, выработанная Сетью по ЭСКП (ESCR-Net) и Ресурсным центром по вопросам бизнеса и прав человека (Business & Human Rights Resource Centre), с учётом пожеланий представителей гражданского общества из различных стран...

czytaj dalej
Human Rights Defenders & Civic Freedoms

Human Rights Defenders & Civic Freedoms

HRDs’ work is essential to the business and human rights movement because of their critical importance for ensuring corporate responsibility and accountability. Yet, attacks on them are growing. This hub brings together news on these advocates and communities -...

czytaj dalej