National Action Plans on Business & Human Rights

Outlining Priorities and Actions
NAPs explain how a government will implement the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, with provisions on government duty to protect, business responsibility to respect, and access to remedy for victims of business-related abuses.  Only six countries in the region have published a NAP: Czechia, Georgia, Lithuania, Poland, Slovenia, and Ukraine.

Krajowe Plany Działania dotyczące biznesu i praw człowieka (KPD) to dokumenty zawierające priorytety oraz działania władz państw mające zapewnić wypełnienie zobowiązań w sferze biznesu i praw człowieka. KPD opisuje, w jaki sposób dany rząd zamierza wdrażać Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, w tym konkretne przepisy o obowiązku zapewnienia przez Państwo ochrony praw człowieka, odpowiedzialności biznesu za ich poszanowanie oraz o dostępie ofiar nadużyć do mechanizmów naprawczych.

W toku procesu tworzenia KPD państwa, krajowe instytucje ochrony praw człowieka i/lub społeczeństwo obywatelskie mogą zlecić ocenę sytuacji wyjściowej, tzw. national baseline assessment. Taka ocena bierze pod uwagę obecny stopień wdrożenia Wytycznych ONZ oraz zastosowanie innych instrumentów ochrony praw człowieka w kontekście biznesu w danym kraju. Proces oceny służy określeniu istniejących narzędzi i mechanizmów wspierających poszanowanie praw człowieka w biznesie, a także wskazaniu problemów i braków w tej dziedzinie. Społeczeństwo obywatelskie, przedsiębiorcy oraz inne zainteresowane grupy czy osoby mogą być źródłem cennych informacji w tym procesie oceny. Informacje te powinny następnie pomóc w tworzeniu KPD.

Materiał wideo [tylko w jęz. angielskim]:  https://www.youtube.com/watch?v=QHJX151TgbI&ab_channel=TheDanishInstituteforHumanRights

Krajowe Plany Działania w Europie Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej  

Czechy, Gruzja, Litwa, Polska, Słowenia i Ukraina opublikowały swoje Krajowe Plany Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka. Tymczasem Azerbejdżan i Łotwa zobowiązały się do opracowania KPD. Na chwilę obecną żadne inne państwo w Europie Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej nie opracowało KPD w dziedzinie biznesu i praw człowieka.

Należy niestety też odnotować, że choć KPD tych krajów odnoszą się do szerokiej gamy praw człowieka, w praktyce nie zawsze zawierają działania mające w sposób rzeczywisty zapewnić ich ochronę.

Problem Czechy Gruzja Litwa Polska Słowenia
Prawa dziecka Tak Tak Tak Tak Tak
Prawo gospodarcze Tak Tak Tak Tak Tak
Korupcja Tak Nie Tak Tak Tak
Fundusze rozwojowe Nie Nie Nie Nie Tak
Środowisko Tak Tak Tak Tak Tak
Równość i niedyskryminacja Tak Tak Tak Tak Tak
Praca przymusowa Tak Nie Nie Tak Tak
Stowarzyszenia i związki Tak Nie Tak Tak Tak
Równość płci & kobiety Tak Tak Tak Tak Tak
Należyta staranność w zakresie praw człowieka Tak Nie Nie Tak Tak
Środki sądowe Tak Tak Tak Tak Tak
Mechanizmy pozasądowe Tak Nie Tak Tak Tak
Osoby z niepełnosprawnościami Nie Tak Tak Tak Tak
Prawa pracownicze Tak Nie Nie Tak Tak
Pracownicy migranci Tak Tak Nie Tak Tak

W Serbii, Belgradzkie Centrum Praw Człowieka zleciło ocenę sytuacji w kraju w celu wsparcia krajowej debaty na temat opracowywania KPD i wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka. Jednak rząd ostatecznie nie zdecydował się na stworzenie KPD.

Dowiedz się więcej w serwisie Duńskiego Instytutu Praw Człowieka na temat KPD na całym świecie Global NAPs website. Ponadto informacje na temat polskich KPD znajdziesz na stronie PIHRB oraz na stronie polskiego MSZ.

Pinned Articles

Notice: Undefined offset: 0 in /home/eecabhr/sites/htdocs/wp-content/themes/eeca-resource-hub/includes/builder/module/PostSlider.php on line 813

First CEE&CA Summer Academy on Business and Human Rights

The Call for Applications for the first Central and Eastern Europe & Central Asia Summer Academy on Business and Human Rights (The CEE&CA Summer Academy) is now open! The CEE&CA Summer Academy will take place over five working days between 21-27 September,...

Брифінг – Виснаження: Аналіз шкоди навколишньому середовищу та права людини, завданої гідроенергетикою на Кавказі та в Центральній Азії

У цьому брифінгу викладені висновки з даних, зібраних за останні 10 років, разом з ілюстративними прикладами з регіону. Основні висновки включають: - Зареєстровано 265 проблем, пов'язаних з правами людини та навколишнім середовищем, які стосуються 32 гідроенергетичних...

Брифинг – Истощение: Анализ ущерба окружающей среде и правам человека, причиняемого гидроэнергетикой на Кавказе и в Центральной Азии

В этом брифинге представлены выводы из данных, собранных за последние 10 лет, наряду с иллюстративными примерами из региона. Основные выводы включают: - Зарегистрировано 265 проблем, связанных с правами человека и окружающей средой,...

Briefing – Drying up: Tracking the environmental and human rights harms caused by hydropower in the Caucasus and Central Asia

Hydropower accounts for a huge portion of energy in Armenia, Georgia, Kyrgyzstan & Taijkistan and will play a crucial role in the energy transition. But human rights & environmental concerns threaten the sector’s sustainability.

Стратегические судебные процессы против участия общественности

Стратегические судебные процессы против участия общественности (SLAPP) — это одна из тактик, используемых бизнес-актерами, чтобы люди не выражали обеспокоенность по поводу их действий. SLAPP могут принимать форму уголовных или гражданских исков, поданных с целью...

Strategic lawsuits against public participation

Strategic lawsuits against public participation (SLAPPs) are one tactic used by business actors to stop people raising concerns about their practices. SLAPPs can take the form of criminal or civil lawsuits brought to intimidate, bankrupt and silence critics. This hub...

Правозащитники и гражданские свободы

Работа правозащитников имеет огромное значение для бизнеса и движения за права человека из-за их критической важности для обеспечения корпоративной ответственности и подотчетности. Тем не менее, нападения на них растут. В этом хабе собраны новости об этих защитниках и...

Контрольный список: совершенствование регистрации корпоративных нарушений прав человека

Это вторая черновая версия контрольного списка, выработанная Сетью по ЭСКП (ESCR-Net) и Ресурсным центром по вопросам бизнеса и прав человека (Business & Human Rights Resource Centre), с учётом пожеланий представителей гражданского общества из различных стран...

Human Rights Defenders & Civic Freedoms

HRDs’ work is essential to the business and human rights movement because of their critical importance for ensuring corporate responsibility and accountability. Yet, attacks on them are growing. This hub brings together news on these advocates and communities -...

Checklist: Documenting Corporate Human Rights Impacts

This checklist is developed by ESCR-Net & Business & Human Rights Resource Centre, incorporating feedback from civil society representatives around the world. The checklist is available in 12 languages. Background The project responds to needs...

Latest Articles


Notice: Undefined offset: 0 in /home/eecabhr/sites/htdocs/wp-content/themes/eeca-resource-hub/includes/builder/module/Blog.php on line 1449
Брифінг – Виснаження: Аналіз шкоди навколишньому середовищу та права людини, завданої гідроенергетикою на Кавказі та в Центральній Азії

Брифінг – Виснаження: Аналіз шкоди навколишньому середовищу та права людини, завданої гідроенергетикою на Кавказі та в Центральній Азії

У цьому брифінгу викладені висновки з даних, зібраних за останні 10 років, разом з ілюстративними прикладами з регіону. Основні висновки включають: - Зареєстровано 265 проблем, пов'язаних з правами людини та навколишнім середовищем, які стосуються 32 гідроенергетичних...

czytaj dalej
Брифинг – Истощение: Анализ ущерба окружающей среде и правам человека, причиняемого гидроэнергетикой на Кавказе и в Центральной Азии

Брифинг – Истощение: Анализ ущерба окружающей среде и правам человека, причиняемого гидроэнергетикой на Кавказе и в Центральной Азии

В этом брифинге представлены выводы из данных, собранных за последние 10 лет, наряду с иллюстративными примерами из региона. Основные выводы включают: - Зарегистрировано 265 проблем, связанных с правами человека и окружающей средой,...

czytaj dalej
Стратегические судебные процессы против участия общественности

Стратегические судебные процессы против участия общественности

Стратегические судебные процессы против участия общественности (SLAPP) — это одна из тактик, используемых бизнес-актерами, чтобы люди не выражали обеспокоенность по поводу их действий. SLAPP могут принимать форму уголовных или гражданских исков, поданных с целью...

czytaj dalej
Strategic lawsuits against public participation

Strategic lawsuits against public participation

Strategic lawsuits against public participation (SLAPPs) are one tactic used by business actors to stop people raising concerns about their practices. SLAPPs can take the form of criminal or civil lawsuits brought to intimidate, bankrupt and silence critics. This hub...

czytaj dalej
Правозащитники и гражданские свободы

Правозащитники и гражданские свободы

Работа правозащитников имеет огромное значение для бизнеса и движения за права человека из-за их критической важности для обеспечения корпоративной ответственности и подотчетности. Тем не менее, нападения на них растут. В этом хабе собраны новости об этих защитниках и...

czytaj dalej
Контрольный список: совершенствование регистрации корпоративных нарушений прав человека

Контрольный список: совершенствование регистрации корпоративных нарушений прав человека

Это вторая черновая версия контрольного списка, выработанная Сетью по ЭСКП (ESCR-Net) и Ресурсным центром по вопросам бизнеса и прав человека (Business & Human Rights Resource Centre), с учётом пожеланий представителей гражданского общества из различных стран...

czytaj dalej
Human Rights Defenders & Civic Freedoms

Human Rights Defenders & Civic Freedoms

HRDs’ work is essential to the business and human rights movement because of their critical importance for ensuring corporate responsibility and accountability. Yet, attacks on them are growing. This hub brings together news on these advocates and communities -...

czytaj dalej