Public Participation and Grievance Mechanisms

Engaging with Communities and Rights-Holders
Communities have the right to express their opinions and concerns about business projects, particularly if those projects could have adverse human rights impacts. Grievance mechanisms can be an important tool for engaging with communities and addressing impacts.

Partycypacja społeczeństwa 

Partycypacja społeczeństwa w procesach decyzyjnych coraz częściej uznawana jest za prawo człowieka. Otoczenie ma prawo do wyrażania opinii i obaw odnośnie do przedsięwzięć biznesowych, zwłaszcza, jeżeli mogą one mieć negatywny wpływ na poszanowanie praw człowieka. Co więcej, niektórzy inwestorzy oczekują od przedsiębiorstw przeprowadzania konsultacji z lokalnymi społecznościami przed rozpoczęciem projektu.

“Społeczne” zezwolenie na prowadzenie działalności (social license to operate, w skrócie SLO) to koncepcja, w myśl której korporacje muszą zadbać o akceptację podstawowych założeń swoich projektów ze strony lokalnej społeczności oraz innych interesariuszy. Bez takiej akceptacji firmy mogą zetknąć się z blokadami, przeszkodami natury prawnej i kampaniami protestacyjnymi. Partycypacja społeczeństwa może być kluczowa w procesie zabiegania o społeczne zezwolenie na prowadzenie działalności oraz utrzymania go w przyszłości.

Co więcej, partycypacja społeczeństwa i współpraca z interesariuszami odgrywają kluczową role w identyfikacji, unikaniu i naprawianiu szkód w sferze praw człowieka zaistniałych w związku z działalnością firm. Stanowią one fundament procesu należytej staranności w zakresie praw człowieka.

Konwencja z Aarhus uznaje prawa każdej osoby do uczestniczenia w życiu publicznym, dostępu do informacji i wymiaru sprawiedliwości w kwestiach dotyczących środowiska. Unia Europejska zatwierdziła Konwencję z Aarhus w 2005 roku. Do innych sygnatariuszy Konwencji należą:

 • Albania
 • Armenia
 • Azerbejdżan
 • Białoruś
 • Bośnia i Hercegowina
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Czechy
 • Estonia
 • Gruzja
 • Węgry
 • Kazachstan
 • Kirgistan
 • Łotwa
 • Litwa
 • Czarnogóra
 • Macedonia Północna
 • Polska
 • Mołdawia
 • Rumunia
 • Serbia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Tadżykistan
 • Turkmenistan
 • Ukraina

Materiał wideo [tylko w jęz. angielskim]: https://www.youtube.com/watch?v=rTDmhDexSjY

Dostęp do środków zaradczych. Mechanizmy skargowe

Mechanizm skargowy na poziomie operacyjnym to proces przeznaczony dla właścicieli praw dotkniętych skutkami działalności korporacji — na przykład okolicznych mieszkańców lub pracowników — pozwalający im informować firmę o naruszeniach praw człowieka. Zgodnie z Wytycznymi ONZ dot. biznesu i praw człowieka, “aby umożliwić wczesne reagowanie na skargi i natychmiastowe stosowanie środków zaradczych, przedsiębiorstwa powinny stworzyć lub brać udział w skutecznych mechanizmach i procedurach rozpatrywania skarg na poziomie operacyjnym dla osób indywidualnych i społeczności, które mogą ucierpieć z powodu naruszeń praw człowieka.”(UNGP 29) Za pośrednictwem tych mechanizmów firmy powinny odpowiadać na skargi bez zbędnej zwłoki, by nie dopuścić do potęgowania się szkód i eskalacji skarg. Firmy mogą także wykorzystywać mechanizmy skargowe do identyfikowania problemów natury systemowej i wprowadzania odpowiednich zmian w swoich praktykach.

Mechanizmy skargowe mogą stanowić ważny element dostępu do środków naprawczych, mogą także być podstawą do procesów należytej staranności w zakresie praw człowieka.

Zgodnie z Wytycznymi ONZ ds. biznesu i praw człowieka (UNGP 31) mechanizmy skargowe powinny być:

 • Prawnie uzasadnione: To pozwala budować zaufanie interesariuszy, dla których te mechanizmy są tworzone i pozwala wierzyć, że skargi będą rozpatrywane sprawiedliwie.
 • Dostępne: Znane wszystkim grupom interesariuszy, dla których zostały stworzone i powinny zapewniać adekwatną pomoc osobom narażonym na bariery w procesie dochodzenia sprawiedliwości.
 • Przewidywalne: Zapewniające jasną i dobrze znaną procedurę o ustalonym czasie trwania każdego etapu, informacje o rodzajach procesów i ich potencjalnych rezultatach, a także o sposobach monitorowania implementacji.
 • Sprawiedliwe: Dbające o to, by poszkodowani mieli dostęp do informacji, porad i wiedzy eksperckiej niezbędnych do uczestniczenia w procesie skargowym świadomie i przy zachowaniu pełnego szacunku.
 • Przejrzyste: Należy zapewnić stronom procesu skargowego informacje o postępach oraz o działaniu samego mechanizmu, co buduje zaufanie do jego skuteczności i pozwala uwzględnić ważne interesy publiczne.
 • Zgodne z prawami człowieka: Zadbanie o to, by rezultaty procesu i wdrażane środki naprawcze były adekwatne do powszechnie uznanych praw człowieka.
 • Nieustannie usprawniane: Wyciąganie wniosków z już wprowadzonych rozwiązań w celu doskonalenia mechanizmu, a także zapobiegania dalszym skargom i nadużyciom.
 • Oparte na zaangażowaniu i dialogu: Konsultacje na temat struktury i sposobu działania tych mechanizmów z grupami interesariuszy, dla których zostały one stworzone; rozpatrywanie skarg i rozwiązywanie problemów ma opierać się na dialogu.

Materiał wideo [tylko w jęz. angielskim]: https://www.youtube.com/watch?v=ICOpOEktYs8&ab_channel=InterPraxisSustainability

Pinned Articles

Notice: Undefined offset: 0 in /home/eecabhr/sites/htdocs/wp-content/themes/eeca-resource-hub/includes/builder/module/PostSlider.php on line 813

First CEE&CA Summer Academy on Business and Human Rights

The Call for Applications for the first Central and Eastern Europe & Central Asia Summer Academy on Business and Human Rights (The CEE&CA Summer Academy) is now open! The CEE&CA Summer Academy will take place over five working days between 21-27 September,...

Брифінг – Виснаження: Аналіз шкоди навколишньому середовищу та права людини, завданої гідроенергетикою на Кавказі та в Центральній Азії

У цьому брифінгу викладені висновки з даних, зібраних за останні 10 років, разом з ілюстративними прикладами з регіону. Основні висновки включають: - Зареєстровано 265 проблем, пов'язаних з правами людини та навколишнім середовищем, які стосуються 32 гідроенергетичних...

Брифинг – Истощение: Анализ ущерба окружающей среде и правам человека, причиняемого гидроэнергетикой на Кавказе и в Центральной Азии

В этом брифинге представлены выводы из данных, собранных за последние 10 лет, наряду с иллюстративными примерами из региона. Основные выводы включают: - Зарегистрировано 265 проблем, связанных с правами человека и окружающей средой,...

Briefing – Drying up: Tracking the environmental and human rights harms caused by hydropower in the Caucasus and Central Asia

Hydropower accounts for a huge portion of energy in Armenia, Georgia, Kyrgyzstan & Taijkistan and will play a crucial role in the energy transition. But human rights & environmental concerns threaten the sector’s sustainability.

Стратегические судебные процессы против участия общественности

Стратегические судебные процессы против участия общественности (SLAPP) — это одна из тактик, используемых бизнес-актерами, чтобы люди не выражали обеспокоенность по поводу их действий. SLAPP могут принимать форму уголовных или гражданских исков, поданных с целью...

Strategic lawsuits against public participation

Strategic lawsuits against public participation (SLAPPs) are one tactic used by business actors to stop people raising concerns about their practices. SLAPPs can take the form of criminal or civil lawsuits brought to intimidate, bankrupt and silence critics. This hub...

Правозащитники и гражданские свободы

Работа правозащитников имеет огромное значение для бизнеса и движения за права человека из-за их критической важности для обеспечения корпоративной ответственности и подотчетности. Тем не менее, нападения на них растут. В этом хабе собраны новости об этих защитниках и...

Контрольный список: совершенствование регистрации корпоративных нарушений прав человека

Это вторая черновая версия контрольного списка, выработанная Сетью по ЭСКП (ESCR-Net) и Ресурсным центром по вопросам бизнеса и прав человека (Business & Human Rights Resource Centre), с учётом пожеланий представителей гражданского общества из различных стран...

Human Rights Defenders & Civic Freedoms

HRDs’ work is essential to the business and human rights movement because of their critical importance for ensuring corporate responsibility and accountability. Yet, attacks on them are growing. This hub brings together news on these advocates and communities -...

Checklist: Documenting Corporate Human Rights Impacts

This checklist is developed by ESCR-Net & Business & Human Rights Resource Centre, incorporating feedback from civil society representatives around the world. The checklist is available in 12 languages. Background The project responds to needs...

Latest Articles


Notice: Undefined offset: 0 in /home/eecabhr/sites/htdocs/wp-content/themes/eeca-resource-hub/includes/builder/module/Blog.php on line 1449
Брифінг – Виснаження: Аналіз шкоди навколишньому середовищу та права людини, завданої гідроенергетикою на Кавказі та в Центральній Азії

Брифінг – Виснаження: Аналіз шкоди навколишньому середовищу та права людини, завданої гідроенергетикою на Кавказі та в Центральній Азії

У цьому брифінгу викладені висновки з даних, зібраних за останні 10 років, разом з ілюстративними прикладами з регіону. Основні висновки включають: - Зареєстровано 265 проблем, пов'язаних з правами людини та навколишнім середовищем, які стосуються 32 гідроенергетичних...

czytaj dalej
Брифинг – Истощение: Анализ ущерба окружающей среде и правам человека, причиняемого гидроэнергетикой на Кавказе и в Центральной Азии

Брифинг – Истощение: Анализ ущерба окружающей среде и правам человека, причиняемого гидроэнергетикой на Кавказе и в Центральной Азии

В этом брифинге представлены выводы из данных, собранных за последние 10 лет, наряду с иллюстративными примерами из региона. Основные выводы включают: - Зарегистрировано 265 проблем, связанных с правами человека и окружающей средой,...

czytaj dalej
Стратегические судебные процессы против участия общественности

Стратегические судебные процессы против участия общественности

Стратегические судебные процессы против участия общественности (SLAPP) — это одна из тактик, используемых бизнес-актерами, чтобы люди не выражали обеспокоенность по поводу их действий. SLAPP могут принимать форму уголовных или гражданских исков, поданных с целью...

czytaj dalej
Strategic lawsuits against public participation

Strategic lawsuits against public participation

Strategic lawsuits against public participation (SLAPPs) are one tactic used by business actors to stop people raising concerns about their practices. SLAPPs can take the form of criminal or civil lawsuits brought to intimidate, bankrupt and silence critics. This hub...

czytaj dalej
Правозащитники и гражданские свободы

Правозащитники и гражданские свободы

Работа правозащитников имеет огромное значение для бизнеса и движения за права человека из-за их критической важности для обеспечения корпоративной ответственности и подотчетности. Тем не менее, нападения на них растут. В этом хабе собраны новости об этих защитниках и...

czytaj dalej
Контрольный список: совершенствование регистрации корпоративных нарушений прав человека

Контрольный список: совершенствование регистрации корпоративных нарушений прав человека

Это вторая черновая версия контрольного списка, выработанная Сетью по ЭСКП (ESCR-Net) и Ресурсным центром по вопросам бизнеса и прав человека (Business & Human Rights Resource Centre), с учётом пожеланий представителей гражданского общества из различных стран...

czytaj dalej
Human Rights Defenders & Civic Freedoms

Human Rights Defenders & Civic Freedoms

HRDs’ work is essential to the business and human rights movement because of their critical importance for ensuring corporate responsibility and accountability. Yet, attacks on them are growing. This hub brings together news on these advocates and communities -...

czytaj dalej