Non-State Remedy

Non-Governmental Mechanisms for Accessing Compensation and Accountability
Non-State remedy is any form of remedy not administered or overseen by government bodies or judicial systems. Non-State remedy encompasses a wide variety of processes and mechanisms overseen by a number of different actors, including businesses, regional and international human rights bodies, investors, and OECD National Contact Points.

Niepaństwowe mechanizmy naprawcze to wszelkie formy zadośćuczynienia nie będące w gestii ani pod nadzorem instytucji państwowych bądź sądów. Należą do nich liczne procesy oraz mechanizmy nadzorowane przez różne organizacje, w tym firmy, organizacje branżowe, instytucje finansowe, organizacje międzynarodowe oraz prywatni mediatorzy.

Oto kilka spośród pozarządowych mechanizmów skargowych:

Mechanizmy korporacyjne

Przedsiębiorstwa mogą oferować dostęp do środków naprawczych za pośrednictwem mechanizmów skargowych. Mogą także zaproponować arbitraż, ugodę, gwarancje niewystąpienia kolejnych naruszeń, mediacje oraz inne prywatne środki zaradcze.

Regionalne organy ds. praw człowieka

Regionalne organizacje, takie jak Rada Europy czy Unia Europejska, posiadają regionalne organy praw człowieka. Np. Rada Europy i Unia Europejska — posiadają mechanizmy składania i rozpatrywania skarg związanych z naruszaniem praw człowieka przez przedsiębiorstwa. Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatruje sprawy, w których państwa nie zdołały skutecznie zapobiec nadużyciom w sferze praw człowieka popełnianym przez osoby trzecie, na przykład korporacje, ani złagodzić ich skutków.

Więcej informacji uzyskasz na naszej stronie poświęconej regulacjom i ramom prawnym.

Międzynarodowe organy praw człowieka

Międzynarodowe organy praw człowieka, na przykład ciała traktatowe ONZ, mają różne role i kompetencje. Wiele z nich może przyjmować skargi indywidualne i/lub zgłaszać naruszenia praw człowieka do odpowiednich agend ONZ. Te ciała mogą także oczekiwać od państw odpowiednich reakcji oraz domagać się od nich wypełniania standardów ochrony praw człowieka. Jednak ciała oraz organy ONZ nie zapewniają ofiarom nadużyć dostępu do zadośćuczynienia i środków naprawczych, choć mogą wspierać ofiary w procesie dochodzenia sprawiedliwości.

Więcej informacji uzyskasz na naszej stronie na temat ram prawnych.

Mechanizmy skargowe instytucji finansowych oraz rzecznicy

Wielu inwestorów oraz instytucji finansowych, choćby Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, wymaga od klientów przestrzegania pewnych standardów w sferach środowiskowej, społecznej oraz ładu korporacyjnego (tzw. standardy ESG). Różne instytucje stosują różne standardy, ale co do zasady inwestorzy mogą żądać, by klienci:

  • Przeprowadzali analizy wpływu swojej działalności na społeczeństwo oraz środowisko.
  • Przeprowadzali konsultacje publiczne w duchu partycypacji społecznej.
  • Posiadali politykę w zakresie ochrony środowiska i/lub w zakresie innych zagadnień związanych z prawami człowieka.
  • Etc.

Tego typu inwestorzy zwykle posiadają mechanizmy skargowe, gdzie można zgłaszać rażące przypadki naruszeń praw człowieka. Na przykład, Międzynarodowa Korporacja Finansowa ma instytucję rzecznika rozpatrującego skargi. Zdarza się jednak, że nawet pomimo wielokrotnych skarg ze strony lokalnych społeczności instytucje finansowe nie reagują. Ale zaczyna się to zmieniać i powoli inwestorzy zaczynają wycofywać swoje wsparcie dla projektów, w których dochodzi do łamania standardów ochrony praw człowieka. Duńska Agencja Kredytów Eksportowych wycofała się z inwestycji w kopalnię Teghout  w Armenii w związku ze szkodami wyrządzonymi lokalnej społeczności i środowisku naturalnemu.

Krajowe Punkty Kontaktowe OECD

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych są aktywnie monitorowane i wspierane przez Krajowe Punkty Kontaktowe (KPK), które OECD określa mianem “agencji utworzonych przez państwa wspierające przestrzeganie standardów w celu promowania i wdrażania tych Wytycznych. KPK pomagają przedsiębiorstwom i ich interesariuszom w podejmowaniu działań na rzecz coraz skuteczniejszej implementacji Wytycznych. Zapewniają one także platformę mediacji i rozjemstwa do rozwiązywania wszelkich pojawiających się problemów praktycznych.” Co ważne, utworzenie KPK jest dla państw członkowskich OECD obowiązkowe, a nie dobrowolne.

Kraje OECD różnią się między sobą pod względem poziomu implementacji oraz procesu rozpatrywania skarg, Sam proces skargowy jest “skomplikowany i obarczony dużą dozą niepewności”, do tego stosunkowo niewiele spraw kończy się -się konstruktywnym rozwiązaniem. KPK nie mają wytycznych odnośnie wzajemnej współpracy oraz określania jurysdykcji w sprawach transnarodowych.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę poświęconą najważniejszym instrumentom oraz stronę Duńskiego Instytutu Praw Człowieka na temat Krajowych Punktów Kontaktowych National Contact Points.

Pinned Articles

Notice: Undefined offset: 0 in /home/eecabhr/sites/htdocs/wp-content/themes/eeca-resource-hub/includes/builder/module/PostSlider.php on line 813

First CEE&CA Summer Academy on Business and Human Rights

The Call for Applications for the first Central and Eastern Europe & Central Asia Summer Academy on Business and Human Rights (The CEE&CA Summer Academy) is now open! The CEE&CA Summer Academy will take place over five working days between 21-27 September,...

Брифінг – Виснаження: Аналіз шкоди навколишньому середовищу та права людини, завданої гідроенергетикою на Кавказі та в Центральній Азії

У цьому брифінгу викладені висновки з даних, зібраних за останні 10 років, разом з ілюстративними прикладами з регіону. Основні висновки включають: - Зареєстровано 265 проблем, пов'язаних з правами людини та навколишнім середовищем, які стосуються 32 гідроенергетичних...

Брифинг – Истощение: Анализ ущерба окружающей среде и правам человека, причиняемого гидроэнергетикой на Кавказе и в Центральной Азии

В этом брифинге представлены выводы из данных, собранных за последние 10 лет, наряду с иллюстративными примерами из региона. Основные выводы включают: - Зарегистрировано 265 проблем, связанных с правами человека и окружающей средой,...

Briefing – Drying up: Tracking the environmental and human rights harms caused by hydropower in the Caucasus and Central Asia

Hydropower accounts for a huge portion of energy in Armenia, Georgia, Kyrgyzstan & Taijkistan and will play a crucial role in the energy transition. But human rights & environmental concerns threaten the sector’s sustainability.

Стратегические судебные процессы против участия общественности

Стратегические судебные процессы против участия общественности (SLAPP) — это одна из тактик, используемых бизнес-актерами, чтобы люди не выражали обеспокоенность по поводу их действий. SLAPP могут принимать форму уголовных или гражданских исков, поданных с целью...

Strategic lawsuits against public participation

Strategic lawsuits against public participation (SLAPPs) are one tactic used by business actors to stop people raising concerns about their practices. SLAPPs can take the form of criminal or civil lawsuits brought to intimidate, bankrupt and silence critics. This hub...

Правозащитники и гражданские свободы

Работа правозащитников имеет огромное значение для бизнеса и движения за права человека из-за их критической важности для обеспечения корпоративной ответственности и подотчетности. Тем не менее, нападения на них растут. В этом хабе собраны новости об этих защитниках и...

Контрольный список: совершенствование регистрации корпоративных нарушений прав человека

Это вторая черновая версия контрольного списка, выработанная Сетью по ЭСКП (ESCR-Net) и Ресурсным центром по вопросам бизнеса и прав человека (Business & Human Rights Resource Centre), с учётом пожеланий представителей гражданского общества из различных стран...

Human Rights Defenders & Civic Freedoms

HRDs’ work is essential to the business and human rights movement because of their critical importance for ensuring corporate responsibility and accountability. Yet, attacks on them are growing. This hub brings together news on these advocates and communities -...

Checklist: Documenting Corporate Human Rights Impacts

This checklist is developed by ESCR-Net & Business & Human Rights Resource Centre, incorporating feedback from civil society representatives around the world. The checklist is available in 12 languages. Background The project responds to needs...

Latest Articles


Notice: Undefined offset: 0 in /home/eecabhr/sites/htdocs/wp-content/themes/eeca-resource-hub/includes/builder/module/Blog.php on line 1449
Брифінг – Виснаження: Аналіз шкоди навколишньому середовищу та права людини, завданої гідроенергетикою на Кавказі та в Центральній Азії

Брифінг – Виснаження: Аналіз шкоди навколишньому середовищу та права людини, завданої гідроенергетикою на Кавказі та в Центральній Азії

У цьому брифінгу викладені висновки з даних, зібраних за останні 10 років, разом з ілюстративними прикладами з регіону. Основні висновки включають: - Зареєстровано 265 проблем, пов'язаних з правами людини та навколишнім середовищем, які стосуються 32 гідроенергетичних...

czytaj dalej
Брифинг – Истощение: Анализ ущерба окружающей среде и правам человека, причиняемого гидроэнергетикой на Кавказе и в Центральной Азии

Брифинг – Истощение: Анализ ущерба окружающей среде и правам человека, причиняемого гидроэнергетикой на Кавказе и в Центральной Азии

В этом брифинге представлены выводы из данных, собранных за последние 10 лет, наряду с иллюстративными примерами из региона. Основные выводы включают: - Зарегистрировано 265 проблем, связанных с правами человека и окружающей средой,...

czytaj dalej
Стратегические судебные процессы против участия общественности

Стратегические судебные процессы против участия общественности

Стратегические судебные процессы против участия общественности (SLAPP) — это одна из тактик, используемых бизнес-актерами, чтобы люди не выражали обеспокоенность по поводу их действий. SLAPP могут принимать форму уголовных или гражданских исков, поданных с целью...

czytaj dalej
Strategic lawsuits against public participation

Strategic lawsuits against public participation

Strategic lawsuits against public participation (SLAPPs) are one tactic used by business actors to stop people raising concerns about their practices. SLAPPs can take the form of criminal or civil lawsuits brought to intimidate, bankrupt and silence critics. This hub...

czytaj dalej
Правозащитники и гражданские свободы

Правозащитники и гражданские свободы

Работа правозащитников имеет огромное значение для бизнеса и движения за права человека из-за их критической важности для обеспечения корпоративной ответственности и подотчетности. Тем не менее, нападения на них растут. В этом хабе собраны новости об этих защитниках и...

czytaj dalej
Контрольный список: совершенствование регистрации корпоративных нарушений прав человека

Контрольный список: совершенствование регистрации корпоративных нарушений прав человека

Это вторая черновая версия контрольного списка, выработанная Сетью по ЭСКП (ESCR-Net) и Ресурсным центром по вопросам бизнеса и прав человека (Business & Human Rights Resource Centre), с учётом пожеланий представителей гражданского общества из различных стран...

czytaj dalej
Human Rights Defenders & Civic Freedoms

Human Rights Defenders & Civic Freedoms

HRDs’ work is essential to the business and human rights movement because of their critical importance for ensuring corporate responsibility and accountability. Yet, attacks on them are growing. This hub brings together news on these advocates and communities -...

czytaj dalej