Human Rights in Business Info Cards

Do you want to know your rights and how to understand them in the context of business activity? In the table below you will find links to a series of Human Rights in Business Info Cards, which contain concise but comprehensive explanations of a number of human rights. While they were developed with Polish context in mind, we hope that nevertheless you will find them insightful and inspiring.  Thanks to them, you will be able to find out what a given human right means in practice and how to understand it in the context of business and – if you are in Poland –  where to seek help when it is threatened or violated. We hope that the easy-to-understand language and consistent format of the papers we have prepared  will make it easier for you to understand and defend your rights.

In the table you will also find references to the HR in Business Info Cards in Polish and Russian. In the forthcoming months we will also review the cards to make them more universal and with less references to the Polish context.

The information cards were developed by: dr hab. Joanna Unterschuetz, Hubert Smoliński, Beata Faracik, Joanna Szymonek,
Consultation: dr hab. Adam Ploszka, Beata Faracik, LL.M.

The development of the cards was made possible thanks to a grant from the European Coalition for Corporate Justice, while other language versions were created thanks to grants from CIPE, the Active Citizens-Regional Fund and the pro-bono work of Beata Faracik and Dr. Olena Uvarova. The inspiration for their creation in a shape adapted to the realities of the region was the publication by CSR Global.

Karty Praw Człowieka w Biznesie Права человека в бизнес – информационных карточках Human Rights in Business Info Cards
1. Prawo do życia rodzinnego – ochrony rodziny w tym macierzyństwa 1. Право на семейную жизнь 1. The right to family life
2. Prawo do wolności wypowiedzi 2. Право на свободу выражения мнения 2. The right to freedom of speech and expression
3. Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego 3. Право на свободу и личную неприкосновенность 3. Right to liberty and security of person
4. Prawo do zakładania i przystępowania do związków zawodowych oraz prawo do strajku 4. Право создавать профсоюзы и вступать в них, а также право на забастовки 4. The right to form and join trade unions and to strike
5. Prawo do pracy 5. Право на труд 5. The right to work
6. Prawo do edukacji 6. Право на образование 6. The right to education
7. Prawo do uczestniczenia w życiu publicznym  7. Гражданские права, в том числе право на участие в общественной жизни 7. Civil rights, including the right to participate in public life
8. Prawo do równej płacy za pracę tej samej wartości 8. Право на равную оплату за труд равной ценности 8. The right to equal pay for equal work
9. Prawo do godziwego wynagrodzenia 9. Право на справедливое вознаграждение 9. The right to decent pay
10. Prawo do warunków pracy spełniających wymagania dot. bezp. i higieny 10. Право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены 10. The right to safe and hygienic working conditions
11. Prawo do równego traktowania oraz do równych szans w dostępie do promocji i rozwoju zawodowego 11. Право на равное обращение и доступ к продвижению по службе и профессиональному развитию 11. The right to equal treatment and equal opportunities in access to promotion and professional development
12. Prawo do wypoczynku i corocznych płatnych urlopów 12. Право на отдых и оплачиваемый ежегодный отпуск 12. The right to rest and annual vacation leave with pay
13. Prawo do zabezpieczenia społecznego 13. Право на социальное обеспечение 13. The right to social security
14. Prawo do życia 14. Право на жизнь 14. The right to life
15. Prawo mniejszości 15. Права меньшинств 15. Rights of minorities
16. Prawo do odpowiedniego poziomu życia 16. Право на достаточный жизненный уровень 16. The right to an adequate standard of living
17. Zakaz niewolnictwa, służebności i pracy przymusowej 17. Запрещение рабства, подневольного состояния и принудительного труда 17. Prohibition of slavery servitude and forced labor
18. Zakaz tortur i innego okrutnego, nieludzkiego albo poniżającego traktowania lub karania 18. Запрещение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 18. Prohibition of torture and inhuman or degrading treatment or punishment
19. Prawo do prywatności 19. Право на неприкосновенность частной жизни 19. The right to privacy
20. Prawo do swobodnego zrzeszania się, w tym tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich 20. Право на свободу объединения, включая право создавать профсоюзы и вступать в них 20. The right to freely associate, including forming and joining trade unions
21. Prawo do sądu (prawo do rzetelnego procesu) 21. Право на справедливое судебное разбирательство 21. The right to fair trial
22. Zakaz dyskryminacji i prawo do równego traktowania 22. Право на равное обращение и право на защиту от дискриминации 22. Prohibition of discrimination and the right to equal treatment
23. Prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania 23.Право на свободу мысли, совести и религии
24. Prawo do udziału w życiu kulturalnym 24. Право на участие в культурной жизни
25. Prawo do ochrony interesów moralnych i materialnych autorów 25. Право на защиту моральных и материальных интересов авторов
26. Zakaz propagandy wojennej 26. Запрет пропаганды войны и разжигания расовой, религиозной и национальной ненависти
27. Prawo skazanych do humanitarnego traktowania 27. Право заключенных на гуманное обращение
28. Wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich  28. Свобода проводить мирные собрания и участвовать в них
29. Zakaz pozbawienia wolności wolności jedynie z powodu niemożności wywiązywania się z zobowiązań umownych 29. Запрещение лишения свободы лишь на том основании, что данное лицо не в состоянии выполнить какое-либо договорное обязательство
30. Swoboda poruszania się 30. Свобода передвижения
31. Prawo do podmiotowości prawnej 31. Право на правосубъектность
32. Prawo narodów do samostanowienia 32. Право народов на самоопределение
33. Prawo do zdrowia 33. Право на здоровье 33. Right to health
34. Zakaz pracy dzieci 34. Запрет детского труда 34. Prohibition of child labor