Chcesz poznać swoje prawa i wiedzieć jak należy je rozumieć w kontekście działalności gospodarczej?  W poniższej tabeli znajdziesz odesłanie do  kilkudziesięciu Kart Praw Człowieka w Biznesie, które zawierają zwięzłe ale kompleksowe wyjaśnienia  poszczególnych praw człowieka, wraz z animowanymi grafikami (wersja polska). Dzięki nim będziesz mółg/mogła dowiedzieć się, co w praktyce  oznacza dane prawo, jak rozumieć je w kontekście biznesu i gdzie szukać pomocy, gdy jest ono zagrożone lub łamane. Mamy nadzieję, że przystępny język i stały format opracowań, które przygotowaliśmy na początek, ułatwią Ci zrozumienie i występowanie w obronie Twoich praw.

W tabeli znajdziesz też odniesienia do tych samych Kart ale przetłumaczonych na język angielski i rosyjski.

Karty informacyjne opracowali: dr hab. Joanna Unterschuetz, Hubert Smoliński, Beata Faracik, Joanna Szymonek,
Konsultacja: dr hab. Adam Ploszka, Beata Faracik, LL.M.

Karty powstały dzięki środkom z grantu European Coalition for Corporate Justice, zaś inne wersje językowe powstały dzięki grantom CIPE, Active Citizens-Regional Fund oraz pracy pro-bono Beaty Faracik i dr Oleny Uvarovej.  Inspiracją do ich powstania w kształcie dostosowanym do realiów regionu, była publikacja CSR Global.

Karty Praw Człowieka w Biznesie Права человека в бизнес –
информационных карточках
Human Rights in Business Info Cards
1. Prawo do życia rodzinnego – ochrony rodziny w tym macierzyństwa 1. Право на семейную жизнь 1. The right to family life
2. Prawo do wolności wypowiedzi 2. Право на свободу выражения мнения 2. The right to freedom of speech and expression
3. Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego 3. Право на свободу и личную неприкосновенность 3. Right to liberty and security of person
4. Prawo do zakładania i przystępowania do związków zawodowych oraz prawo do strajku 4. Право создавать профсоюзы и вступать в них, а также право на забастовки 4. The right to form and join trade unions and to strike
5. Prawo do pracy 5. Право на труд 5. The right to work
6. Prawo do edukacji 6. Право на образование 6. The right to education
7. Prawo do uczestniczenia w życiu publicznym  7. Гражданские права, в том числе право на участие в общественной жизни 7. Civil rights, including the right to participate in public life
8. Prawo do równej płacy za pracę tej samej wartości 8. Право на равную оплату за труд равной ценности 8. The right to equal pay for equal work
9. Prawo do godziwego wynagrodzenia 9. Право на справедливое вознаграждение 9. The right to decent pay
10. Prawo do warunków pracy spełniających wymagania dot. bezp. i higieny 10. Право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены 10. The right to safe and hygienic working conditions
11. Prawo do równego traktowania oraz do równych szans w dostępie do promocji i rozwoju zawodowego 11. Право на равное обращение и доступ к продвижению по службе и профессиональному развитию 11. The right to equal treatment and equal opportunities in access to promotion and professional development
12. Prawo do wypoczynku i corocznych płatnych urlopów 12. Право на отдых и оплачиваемый ежегодный отпуск 12. The right to rest and annual vacation leave with pay
13. Prawo do zabezpieczenia społecznego 13. Право на социальное обеспечение 13. The right to social security
14. Prawo do życia 14. Право на жизнь 14. The right to life
15. Prawo mniejszości 15. Права меньшинств 15. Rights of minorities
16. Prawo do odpowiedniego poziomu życia 16. Право на достаточный жизненный уровень 16. The right to an adequate standard of living
17. Zakaz niewolnictwa, służebności i pracy przymusowej 17. Запрещение рабства, подневольного состояния и принудительного труда 17. Prohibition of slavery servitude and forced labor
18. Zakaz tortur i innego okrutnego, nieludzkiego albo poniżającego traktowania lub karania 18. Запрещение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 18. Prohibition of torture and inhuman or degrading treatment or punishment
19. Prawo do prywatności 19. Право на неприкосновенность частной жизни 19. The right to privacy
20. Prawo do swobodnego zrzeszania się, w tym tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich 20. Право на свободу объединения, включая право создавать профсоюзы и вступать в них 20. The right to freely associate, including forming and joining trade unions
21. Prawo do sądu (prawo do rzetelnego procesu) 21. Право на справедливое судебное разбирательство 21. The right to fair trial
22. Zakaz dyskryminacji i prawo do równego traktowania 22. Право на равное обращение и право на защиту от дискриминации 22. Prohibition of discrimination and the right to equal treatment
23. Prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania 23.Право на свободу мысли, совести и религии
24. Prawo do udziału w życiu kulturalnym 24. Право на участие в культурной жизни
25. Prawo do ochrony interesów moralnych i materialnych autorów 25. Право на защиту моральных и материальных интересов авторов
26. Zakaz propagandy wojennej 26. Запрет пропаганды войны и разжигания расовой, религиозной и национальной ненависти
27. Prawo skazanych do humanitarnego traktowania 27. Право заключенных на гуманное обращение
28. Wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich  28. Свобода проводить мирные собрания и участвовать в них
29. Zakaz pozbawienia wolności wolności jedynie z powodu niemożności wywiązywania się z zobowiązań umownych 29. Запрещение лишения свободы лишь на том основании, что данное лицо не в состоянии выполнить какое-либо договорное обязательство
30. Swoboda poruszania się 30. Свобода передвижения
31. Prawo do podmiotowości prawnej 31. Право на правосубъектность
32. Prawo narodów do samostanowienia 32. Право народов на самоопределение
33. Prawo do zdrowia 33. Право на здоровье 33. Right to health
34. Zakaz pracy dzieci 34. Запрет детского труда 34. Prohibition of child labor