Corruption and Rule of Law

Ensuring Fair and Equal Application of the Law
"Rule of law" is the principle that clear laws and legal frameworks should be applied fairly and to all parties within a society, without arbitrary use of power. Corruption is one of the most significant barriers to effective rule of law.

“Rządy prawa” to koncepcja, w myśl której przejrzyste prawa i ramy prawne stosowane są sprawiedliwie wobec wszystkich w społeczeństwie bez arbitralnego użycia władzy. Komisja Europejska komunikuje: “Zasada rządów prawa nakazuje, by wszelkie władze publiczne zawsze działały w ramach ustanowionych prawem granic, zgodnie z wartościami demokracji i praw podstawowych, a także pod kontrolą niezależnych i bezstronnych sądów. Idea praworządności obejmuje takie koncepcje jak zasada legalności, która przewiduje istnienie transparentnego, odpowiedzialnego, demokratycznego i pluralistycznego procesu stanowienia prawa; pewność prawna; zakaz arbitralnego użycia władzy wykonawczej; skuteczna ochrona zapewniania przez niezależne i bezstronne sądy, skuteczna kontrola sądowa dbająca o poszanowanie praw podstawowych; podział władz; oraz równość w obliczu prawa.

Praworządność to również zapewnienie, by ramy prawne były stosowane sprawiedliwie do wszystkich podmiotów gospodarczych, niezależnie od struktury właścicielskiej bądź powiązań z przedstawicielami władz państwowych. Praworządność pomaga także zadbać o skuteczne zapobieganie, łagodzenie i naprawianie konsekwencji nadużyć w sferze praw człowieka.

Najważniejsze przeszkody dla praworządności to: złe mechanizmy rządzenia i nadzoru, nadużywanie władzy, przestępczość zorganizowana, arbitralne stosowanie prawa, lekceważenie prawa przez władze oraz autorytaryzm.

Innym istotnym wyzwaniem w dążeniu do praworządności jest korupcja. Zjawisko to ma znaczący negatywny wpływ na poszanowanie praw człowieka, zwłaszcza w powiązaniu z interesami biznesowo-komercyjnymi. Firmy, które stosują praktyki korupcyjne często nie ponoszą odpowiedzialności ani za korupcję, ani za łamanie praw człowieka, ponieważ władze państw, których to dotyczy często są “zniechęcane” do prowadzenia dochodzeń, ścigania i karania winnych oraz zapobiegania nadużyciom korporacji w przyszłości. Dlatego niejednokrotnie naruszanie praw człowieka trwa nieprzerwanie i nie są stosowane żadne mechanizmy naprawcze.

Więcej informacji znajdziesz na stronach Global NAPs poświęconych korupcji  oraz prawu i ładowi korporacyjnemu. 

Pinned Articles

Corruption, decline in civil liberties & attacks on human rights defenders are strictly correlated, Transparency International finds

While all states have a responsibility to respect, protect and fulfil the human rights of all people, the presence of corruption can weaken a government’s ability to do so by undermining the overall functioning of the state.

All of the costs, none of the benefits: How inequality, abuse and corporate greed have contributed to discontent in Kazakhstan

This week, more reports of torture and violence have surfaced in Kazakhstan, following protests over corruption, human rights abuses, low wages and severe inequality. The country’s oil sector is an emblematic example of these drivers of discontent.

Towards Human Rights Due Diligence in Ukraine: Connections to Existing Anti-Corruption and Anti-Money Laundering Rules

Due diligence and other risk-based approaches are not alien to Ukrainian legislation. The anti-corruption and anti-money laundering due diligence is particularly closely comparable by its constitutive elements to HRDD and may become a foundation for the latter’s introduction in Ukraine.

Governance, rule of law and corruption in Eastern Europe and Central Asia: Barriers to holding corporations accountable for human rights abuses

State legislation and political will to implement them are the biggest determinants of corporate respect for human rights within that jurisdiction. If businesses do not expect to be held accountable for human rights abuses, they often feel free to cause or contribute to adverse impacts with impunity.

Latest Articles