Remedy

Justice for Victims of Business-Related Abuses
The UN Guiding Principles emphasize the importance of access to remedy for victims of business-related human rights abuses. According to the commentary, States and businesses can provide several different forms of remedy, including: apologies, restitution, rehabilitation, compensation, punitive sanctions, injunctions, or guarantees of non-repetition.

Wytyczne ONZ dot. biznesu i praw człowieka podkreślają ogromne znaczenie dostępu ofiar nadużyć w sferze praw człowieka do środków naprawczych. W komentarzu do Wytycznych zapisano, że państwa i przedsiębiorstwa mogą zapewnić kilka różnych form środków naprawczych, a należą do nich: przeprosiny, rekompensata, odbudowa, odszkodowanie, sankcje karne, nakazy i gwarancje niewystąpienia kolejnych naruszeń.

Podobnie jak w przypadku większości międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka, obowiązek ich wypełniania spoczywa w głównej mierze na państwach. Zasada 25 wyjaśnia: “W ramach wypełniania obowiązku ochrony przed naruszeniami praw człowieka przez przedsiębiorstwa państwa muszą podejmować odpowiednie działania – z wykorzystaniem środków sądowych, administracyjnych i legislacyjnych – które zapewnią, że w przypadku zaistnienia naruszeń praw człowieka na ich terytorium i/lub w ich jurysdykcji osoby dotknięte konsekwencjami tych naruszeń będą miały dostęp do środków naprawczych.

Choć to na państwach spoczywa główny ciężar zapewnienia realizacji filaru trzeciego, przedsiębiorstwa także powinny aktywnie dbać o zapewnienie dostępu do środków zaradczych i naprawczych. Wytyczne ONZ nr 29 i 30 opisują działania, jakie firmy oraz organizacje przedsiębiorców powinny podejmować, by ten dostęp zapewnić:

  • Aby umożliwić wczesne reagowanie na skargi oraz sprawne ich rozpatrywanie, przedsiębiorstwa mają stworzyć skuteczne mechanizmy skargowe na poziomie operacyjnym lub przyłączyć się do już istniejących takich mechanizmów przeznaczonych dla osób i społeczności, które mogą odczuwać negatywne konsekwencje działalności.
  • Inicjatywy branżowe, zrzeszające wielu interesariuszy oraz inne przedsięwzięcia oparte na współpracy i poszanowaniu standardów w sferze praw człowieka powinny zapewniać skuteczne mechanizmy skargowe.”

Więcej o środkach naprawczych zapewnianych przez państwo przeczytasz tutaj a o niepaństwowych tutaj. Informacje na temat mechanizmów skargowych są dostępne tutaj.

Materiał wideo [tylko w jęz. angielskim]: https://www.youtube.com/watch?list=PLUm8zu1CbL75JyCPr_DVRvGl5T9XEr5WU&v=24kM8zxq270

Pinned Articles

Briefing – Drying up: Tracking the environmental and human rights harms caused by hydropower in the Caucasus and Central Asia

Hydropower accounts for a huge portion of energy in Armenia, Georgia, Kyrgyzstan & Taijkistan and will play a crucial role in the energy transition. But human rights & environmental concerns threaten the sector’s sustainability.

Corporate Accountability for Human Rights Abuses: A Guide for Victims and NGOs on Recourse Mechanisms

This comprehensive guide, issued by the International Federation for Human Rights (FIDH), is designed to help victims, their representatives and civil society organizations seek justice for victims of human rights abuses involving multinational corporations.

FIDH Launches Website Guiding Victims Faced with Corporate Human Rights Abuses

With this guide, FIDH seeks to provide a practical tool for victims and their representatives, NGOs, and other civil society groups, including unions, social movements, and activists, to seek justice and obtain reparation for victims of human rights abuses involving multinational corporations. The guide explores the different avenues available to victims, including judicial and non-judicial recourse mechanisms. It focuses primarily on violations committed by or with the involvement of transnational corporations, their subsidiaries, or their commercial partners in third countries where they operate.

Latest Articles