Public Participation and Grievance Mechanisms

Engaging with Communities and Rights-Holders
Communities have the right to express their opinions and concerns about business projects, particularly if those projects could have adverse human rights impacts. Grievance mechanisms can be an important tool for engaging with communities and addressing impacts.

Partycypacja społeczeństwa 

Partycypacja społeczeństwa w procesach decyzyjnych coraz częściej uznawana jest za prawo człowieka. Otoczenie ma prawo do wyrażania opinii i obaw odnośnie do przedsięwzięć biznesowych, zwłaszcza, jeżeli mogą one mieć negatywny wpływ na poszanowanie praw człowieka. Co więcej, niektórzy inwestorzy oczekują od przedsiębiorstw przeprowadzania konsultacji z lokalnymi społecznościami przed rozpoczęciem projektu.

“Społeczne” zezwolenie na prowadzenie działalności (social license to operate, w skrócie SLO) to koncepcja, w myśl której korporacje muszą zadbać o akceptację podstawowych założeń swoich projektów ze strony lokalnej społeczności oraz innych interesariuszy. Bez takiej akceptacji firmy mogą zetknąć się z blokadami, przeszkodami natury prawnej i kampaniami protestacyjnymi. Partycypacja społeczeństwa może być kluczowa w procesie zabiegania o społeczne zezwolenie na prowadzenie działalności oraz utrzymania go w przyszłości.

Co więcej, partycypacja społeczeństwa i współpraca z interesariuszami odgrywają kluczową role w identyfikacji, unikaniu i naprawianiu szkód w sferze praw człowieka zaistniałych w związku z działalnością firm. Stanowią one fundament procesu należytej staranności w zakresie praw człowieka.

Konwencja z Aarhus uznaje prawa każdej osoby do uczestniczenia w życiu publicznym, dostępu do informacji i wymiaru sprawiedliwości w kwestiach dotyczących środowiska. Unia Europejska zatwierdziła Konwencję z Aarhus w 2005 roku. Do innych sygnatariuszy Konwencji należą:

 • Albania
 • Armenia
 • Azerbejdżan
 • Białoruś
 • Bośnia i Hercegowina
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Czechy
 • Estonia
 • Gruzja
 • Węgry
 • Kazachstan
 • Kirgistan
 • Łotwa
 • Litwa
 • Czarnogóra
 • Macedonia Północna
 • Polska
 • Mołdawia
 • Rumunia
 • Serbia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Tadżykistan
 • Turkmenistan
 • Ukraina

Materiał wideo [tylko w jęz. angielskim]: https://www.youtube.com/watch?v=rTDmhDexSjY

Dostęp do środków zaradczych. Mechanizmy skargowe

Mechanizm skargowy na poziomie operacyjnym to proces przeznaczony dla właścicieli praw dotkniętych skutkami działalności korporacji — na przykład okolicznych mieszkańców lub pracowników — pozwalający im informować firmę o naruszeniach praw człowieka. Zgodnie z Wytycznymi ONZ dot. biznesu i praw człowieka, “aby umożliwić wczesne reagowanie na skargi i natychmiastowe stosowanie środków zaradczych, przedsiębiorstwa powinny stworzyć lub brać udział w skutecznych mechanizmach i procedurach rozpatrywania skarg na poziomie operacyjnym dla osób indywidualnych i społeczności, które mogą ucierpieć z powodu naruszeń praw człowieka.”(UNGP 29) Za pośrednictwem tych mechanizmów firmy powinny odpowiadać na skargi bez zbędnej zwłoki, by nie dopuścić do potęgowania się szkód i eskalacji skarg. Firmy mogą także wykorzystywać mechanizmy skargowe do identyfikowania problemów natury systemowej i wprowadzania odpowiednich zmian w swoich praktykach.

Mechanizmy skargowe mogą stanowić ważny element dostępu do środków naprawczych, mogą także być podstawą do procesów należytej staranności w zakresie praw człowieka.

Zgodnie z Wytycznymi ONZ ds. biznesu i praw człowieka (UNGP 31) mechanizmy skargowe powinny być:

 • Prawnie uzasadnione: To pozwala budować zaufanie interesariuszy, dla których te mechanizmy są tworzone i pozwala wierzyć, że skargi będą rozpatrywane sprawiedliwie.
 • Dostępne: Znane wszystkim grupom interesariuszy, dla których zostały stworzone i powinny zapewniać adekwatną pomoc osobom narażonym na bariery w procesie dochodzenia sprawiedliwości.
 • Przewidywalne: Zapewniające jasną i dobrze znaną procedurę o ustalonym czasie trwania każdego etapu, informacje o rodzajach procesów i ich potencjalnych rezultatach, a także o sposobach monitorowania implementacji.
 • Sprawiedliwe: Dbające o to, by poszkodowani mieli dostęp do informacji, porad i wiedzy eksperckiej niezbędnych do uczestniczenia w procesie skargowym świadomie i przy zachowaniu pełnego szacunku.
 • Przejrzyste: Należy zapewnić stronom procesu skargowego informacje o postępach oraz o działaniu samego mechanizmu, co buduje zaufanie do jego skuteczności i pozwala uwzględnić ważne interesy publiczne.
 • Zgodne z prawami człowieka: Zadbanie o to, by rezultaty procesu i wdrażane środki naprawcze były adekwatne do powszechnie uznanych praw człowieka.
 • Nieustannie usprawniane: Wyciąganie wniosków z już wprowadzonych rozwiązań w celu doskonalenia mechanizmu, a także zapobiegania dalszym skargom i nadużyciom.
 • Oparte na zaangażowaniu i dialogu: Konsultacje na temat struktury i sposobu działania tych mechanizmów z grupami interesariuszy, dla których zostały one stworzone; rozpatrywanie skarg i rozwiązywanie problemów ma opierać się na dialogu.

Materiał wideo [tylko w jęz. angielskim]: https://www.youtube.com/watch?v=ICOpOEktYs8&ab_channel=InterPraxisSustainability

Pinned Articles

Human Rights Defenders & Civic Freedoms

HRDs’ work is essential to the business and human rights movement because of their critical importance for ensuring corporate responsibility and accountability. Yet, attacks on them are growing. This hub brings together news on these advocates and communities -...

Remediation, Grievance Mechanisms and the Corporate Responsibility to Respect Human Rights

This resource reviews what companies are expected to do to provide remedy when human rights impacts have already occurred, whether in their own operations or in their value chains, in line with the Guiding Principles.

Handling and Resolving Local-Level Concerns and Grievances

Having effective operational-level grievance mechanisms in place to systematically handle and resolve the grievances that arise helps to diffuse potential problems and provides channels for resolving issues that might otherwise escalate into protests, conflicts or legal disputes. They also provide an important tool to help companies assess the state of community relations and indicate where problems may arise.

Latest Articles

Strategic lawsuits against public participation

Strategic lawsuits against public participation

Strategic lawsuits against public participation (SLAPPs) are one tactic used by business actors to stop people raising concerns about their practices. SLAPPs can take the form of criminal or civil lawsuits brought to intimidate, bankrupt and silence critics. This hub...

czytaj dalej
Human Rights Defenders & Civic Freedoms

Human Rights Defenders & Civic Freedoms

HRDs’ work is essential to the business and human rights movement because of their critical importance for ensuring corporate responsibility and accountability. Yet, attacks on them are growing. This hub brings together news on these advocates and communities -...

czytaj dalej
Interviews with Human Rights Defenders

Interviews with Human Rights Defenders

The Resource Centre collects interviews with activists, journalists and human rights defenders, where they share their strategies, victories, and recommendations on protecting civic freedoms and human rights. Besides interviews with regional HRDs, on the CEECA...

czytaj dalej
Blueprint For Embedding Human Rights in Key Company Functions

Blueprint For Embedding Human Rights in Key Company Functions

This guide explains how to embed human rights into company functions This is done through clarifying the concept of embedding human rights by breaking it down into six elements that can easily be applied to a business environment. A definition of each of the six elements is provided, followed by an overview of the current company practice around it and examples of specific measures and initiatives implemented by companies.

czytaj dalej
SLAPPd: the Armenian activists fighting a mining multinational’s lawsuits

SLAPPd: the Armenian activists fighting a mining multinational’s lawsuits

Strategic lawsuits against public participation (SLAPP) used by Lydian international, the tax haven listed mining company, against journalists and civil society as it presses forward with the Amulsar gold mine in Armenia, whilst the European Bank of Reconstruction and Development has stood by silently.  

czytaj dalej